BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-04-04 14:54:14
 Bystrzyca Kłodzka, 01 kwietnia 2019 r.

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka dla części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany studium.

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej uchwały nr LXII/548/18 z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, dla części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka. Studium  zostało przyjęte  uchwałą nr XLI/412/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2013 r.  Wyżej cytowana uchwała nr LXII/548/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. została skorygowana w zakresie granic terenu objętego zmianą studium uchwałą nr V/44/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka obejmuje się część obszaru miasta Bystrzycy Kłodzkiej, która jest położona przy drodze krajowej nr 33, relacji: Kłodzko – Międzylesie – granica państwa i zawarta w granicach działki ewidencyjnej nr 194/3 obręb 0003 Zacisze AM.2. Jest to teren niezabudowany; aktualnie użytkowany rolniczo, o powierzchni 0,8923 ha. Przedmiotowy teren planuje się przeznaczyć na usługi komunikacyjne, realizowane w formie miejsca obsługi podróżnych; wyposażonego m.in. w stację paliw, motel i obiekt gastronomiczny.

Usytuowanie terenu objętego zmianą studium wskazano na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2000, która została wywieszona wraz z obwieszeniem o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowej zmiany studium na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz umieszczona na stronie internetowej urzędu: http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl .

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2019 r.

Wnioski w tej sprawie, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Wniosek winien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, oraz określenie przedmiotu wniosku i oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zainteresowani mogą się dodatkowo zapoznać z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w Wydziale Urbanistyki i Planowania, z siedzibą przy Pl. Wolności 3-4/9, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

Jednocześnie stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 oraz w związku z art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany studium, w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2019 r. 

Wnioski w tej sprawie, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany studium  mogą być również wnoszone ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl .    

                                                                       Z-ca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Szpanier

  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-jan0
Środa, 2019-07-17
List_mini_pt-wegrzyn0
Środa, 2019-07-17
List_mini_mini-miedzylesie
Środa, 2019-07-17
List_mini_pt-wojborz0
Wtorek, 2019-07-16
List_mini_pt-klorek
Wtorek, 2019-07-16
List_mini_pt-obraz0
Wtorek, 2019-07-16
List_mini_pt-poreba0
Wtorek, 2019-07-16
List_mini_pt-lawica0
Poniedziałek, 2019-07-15
List_mini_pt-morawa
Poniedziałek, 2019-07-15
List_mini_pt-wierzba
Poniedziałek, 2019-07-15
polecamy


 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz