Ogłoszenie Burmistrza Kudowy-Zdroju

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-07-13 13:51:46
 OGŁOSZENIE
        
 
Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2018  r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz.1000, poz. 1089)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)
 
BURMISTRZ  MIASTA  
KUDOWA - ZDRÓJ 
ogłasza 
I przetargi ustne nieograniczone
 
na  sprzedaż   n/w  nieruchomości  gruntowych,  położonych  w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Słone       w rejonie ul. Wrzosowej, dla których w Sądzie Rejonowym w Kłodzku  prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00061790/8, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej  intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, inne usługi. Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej  umożliwiającej realizację inwestycji nastąpi do końca  2019 r., droga utwardzona zostanie do końca 2020 roku. Istnieje możliwość uzyskania gazu z sieci średniego ciśnienia przebiegającej w ul. Pogodnej.  Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej. Rozprowadzenie wód opadowych  winno zostać wykonane indywidualnie przez inwestora w granicach swojej działki.  Działki   wolne są od obciążeń      i zadłużeń. Działki  posiadają  dostęp  do  drogi publicznej 
 
1)       działka nr  701/30  (AM-7), obr. Słone, o pow. 691 m2, cena wywoławcza  62 000 zł; 
2)       działka nr  701/31  (AM-7), obr. Słone, o pow. 830 m2, cena wywoławcza  74 000 zł;
3)       działka nr  701/32  (AM-7), obr. Słone, o pow. 875 m2, cena wywoławcza  78 000 zł;
4)       działka nr  701/11  (AM-7), obr. Słone, o pow. 817 m2, cena wywoławcza  73 000 zł;
5)       działka nr  701/12  (AM-7), obr. Słone, o pow. 759 m2, cena wywoławcza  68 000 zł;
6)       działka nr  701/13  (AM-7), obr. Słone, o pow. 618 m2, cena wywoławcza  56 000 zł;
7)       działka nr  701/14  (AM-7), obr. Słone, o pow. 685 m2, cena wywoławcza  62 000 zł;
8)       działka nr  701/15  (AM-7), obr. Słone, o pow. 654 m2, cena wywoławcza  59 000 zł;
 
Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.
                                           
Przetargi odbędą się w dniu 22 sierpnia 2018 r.   pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju:
o godz.  10.00. – dz. nr 701/30;     o godz. 10.30. – dz. nr 701/31;     o godz. 11.00. – dz. nr 701/32;    
o godz. 11.30. –  dz. nr 701/11;     o godz. 12.00. – dz. nr 701/12;     o godz. 12.30. – dz. nr 701/13; 
o godz. 13.00. –  dz. nr 701/14;     o godz. 13.30. - dz. nr 701/15.
 
Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  na sprzedaż  działki jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20 % jej ceny wywoławczej  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 16.08.2018 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
 
 
W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie stosownej pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia        do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.
Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-stolowe0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wywieszka0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-tauron4
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wlokniarz1
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt0-nesca2
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt-zniwa0
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-dozynki0.op
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-przejazd1
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-parlament
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-rocznicowe0
Piątek, 2019-08-16
polecamy

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz