OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIEURUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-09-08 12:52:08
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 38109

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-09-2021r. o godz.12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 
57-550 Stronie Śląskie, działki nr 71/9,63/19 oraz 63/11,72/3,72,4, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 38109 [NKW: SW1K/00038109/8]
 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Stroniu Śląskim dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SW1K/00038109/8. Nieruchomość składa się z następujących działek: 
Działka 63/11 (pow. 0,1731 ha) - w większości 13MN/UT -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki (ok. 1721m2), we fragmencie KDW - teren dróg wewnętrznych (ok. 10m2)
Działka 63/19 - w większości ZP/W - teren zieleni urządzonej i wód (ok. 6592m2), we fragmencie RZ - tereny użytków rolnych (ok 100m2), we fragmencie KDW - tereny dróg wewnętrznych (ok. 200m2)
Powyższe działki stanowią teren rekreacyjny zagospodarowany jako staw oraz smażalnia pstrąga z drewnianym tarasem. Smażalnia pstrąga i taras to obiekty budowlane nie związane na stale z gruntem. Staw na powierzchni ok. 80% zarośnięty jest samosiejkami drzew i krzewów bez wartości użytkowej. Staw aktualnie nie jest użytkowany do celów hodowli pstrąga. Dojazd do działek drogą asfaltową. 

Działka 71/9 (pow. 0,1147 ha) - KDW - teren dróg wewnętrznych.
Działka 72/3 (pow. 0,0134 ha) - 9MN/UT - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki.
Działka 72/4 (pow. 0,0060 ha) - KDW - teren dróg wewnętrznych.
Działka gruntu nr 71/9 stanowi teren drogi wewnętrznej wydzielonej geodezyjnie, porośnięta jest roślinnością bez wartości użytkowej, nie jest urządzona. Graniczy z dwóch stron z asfaltową drogą publiczną - ulicą Słoneczną oraz Stromą. Obciążona jest służebnością przechodu i przejazdu. 
Działka gruntu nr 72/3 stanowi teren drogi dojazdowej, graniczy z asfaltową droga publiczną - ulicą Słoneczną. Działka w MPZP przeznaczona jest pod zabudowę MU/UT, jednak ze względu na kształt i powierzchnię nie posiada potencjalu budowlanego.
Działka gruntu nr 72/4 stanowi teren drogi wewnętrznej wydzielonej geodezyjnie, porośnięta jest roślinnością bez wartości użytkowej, nie jest urządzona. Działka graniczy z asfaltową drogą publiczną - uicą Słoneczną, przy drodze przebiega rów melioracyjny. 
UWAGA!
• Jako pierwsze przedmiotem licytacji będą działki geodezyjne oznaczone numerami 71/9, 72/3 oraz 72/4. Suma oszacowania wskazanych działek wynosi 34.302,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  25.915,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.430,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi
• Jako drugie przedmiotem licytacji będą działki geodezyjne oznaczone numerami 63/11 oraz 63/19. Suma oszacowania wskazanych działek wynosi 297.523,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  223.142,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.752,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
 
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-frekwencja0
Niedziela, 2021-09-19
List_mini_pt-przedszks0
Niedziela, 2021-09-19
List_mini_pt-kombajn
Niedziela, 2021-09-19
List_mini_pt-goworow5
Niedziela, 2021-09-19
List_mini_pt-energia8
Niedziela, 2021-09-19
List_mini_k13
Sobota, 2021-09-18
List_mini_2u2a8484
Sobota, 2021-09-18
List_mini_dkl24pl-grzybobranie-polanica-zdro--j-18-09-2021--2-
Sobota, 2021-09-18
List_mini_pt-samochod1
Sobota, 2021-09-18
List_mini_rowerowo1
Sobota, 2021-09-18
polecamy

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz