BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

Przetarg  GGG.  1 .2021.EM

Bystrzyca  Kłodzka, dnia  23.02.2021 r.

 BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 57/12   i 57/13.                      

 

   1. Położenie nieruchomości – Spalona  gm. Bystrzyca Kłodzka  
działki nr 57/12 i 57/13 (AM 1) o pow. 0,3379ha
księga wieczysta  -  KW SW1K/00050494/3 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera  wpisów  dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Dane dotyczące nieruchomości:

      nieruchomość gruntowa, działki nr 57/12 i 57/13 położone w centralnej części wsi Spalona, w sąsiedztwie schroniska „Jagodna”, gdzie zbiegają się liczne drogi i szlaki turystyczne tworzące z terenów wokół schroniska ważny węzeł turystyczny. W pobliżu schroniska znajduje się orczykowy wyciąg narciarski oraz w sąsiedztwie rozproszona zabudowa mieszkaniowo-letniskowa.  Uzbrojenie sąsiedniego terenu – energia elektryczna. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości dobra, planowaną wewnętrzna drogą dojazdową, obecnie niewidoczną w terenie z drogi asfaltowej  relacji Bystrzyca Kłodzka-Nowa Bystrzyca -Spalona- Mostowice. Nieruchomość ma  kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, którego jednym bokiem przylega do planowanej drogi dojazdowej, przeciwległym bokiem przylega do dużych terenów leśnych. Otoczenie nieruchomości stanowi istniejąca oraz planowana zabudowa mieszkaniowo-letniskowa. Odległość nieruchomości od schroniska „Jagodna” oraz wyciągu narciarskiego – około 300m, w sąsiedztwie zlokalizowano duży parking.  W sezonie zimowym na przyległym terenie przygotowywane są liczne trasy narciarstwa biegowego (obecnie 20km), o różnej długości i stopniu trudności.

      Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i systemów infrastruktury technicznej określa § 10 planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca.

 Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania     przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca zatwierdzonym Uchwałą nr      XX/153/07  Rady Miejskiej w  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2007 r. działki znajdują się na       terenach oznaczonych symbolem  planu 1MN/L – teren zabudowy mieszkaniowej i letniskowej

2. Zbycie nieruchomości: sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego   ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy  Bystrzyca Kłodzka.

   Uzasadnienie: ograniczenie ma na celu wsparcie mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie realizacji ich celów rekreacyjnych oraz gospodarczych związanych z branżą turystyczna  poszkodowaną wskutek COVID-19.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej nieruchomości może nastąpić na życzenie  i wyłączny koszt nabywcy.

3. W treściwy umowy sprzedaży zostanie zastrzeżone prawo odkupu na okres 5-ciu lat w przypadku zbycia nabytej nieruchomości na rzecz osób trzecich.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160.000,-zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy  złotych ).

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawka podatku.

Wadium – 16.000,-zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) z adnotacją „Przetarg nr GGG.1.2021.EM – Spalona działki nr 57/12 i 57/13” należy wnieść na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka. Wpłatę wadium należy dokonać do dnia 09 kwietnia 2021 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto  Gminy  (ostateczny termin wpływu          09 kwietnia 2021 r.)  

    Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (1.600,-zł)

5. Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1 - sala nr 111.

6. Oferty uczestnictwa w przetargu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy  Placu Wolności 1, pokój nr 11 (Biuro Obsługi Klienta) w zamkniętych  kopertach z napisem „Przetarg nr GGG.1.2021.EM – Spalona działki nr 57/12 i 57/13 w terminie do dnia 09 kwietnia 2021 r. do godziny 15,oo.

7. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) poświadczenie stałego  adresu zameldowania na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka,      

5) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359

6)  przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości.

7) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

8. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut.   Urzędu Miasta i Gminy w dniu  12 kwietnia 2021 r. o godz. 14,00, jak również zostanie zamieszczona na stronie http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/ w zakładce Mienie komunalne – ogłoszenia o przetargach .

9. Warunkiem udziału w  przetargu jest:

1) zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

2) przedstawienie komisji przetargowej oryginału  dowodu wpłacenia wadium,

3) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie trzech dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 304,  tel. 74/8117653, e-mail : geodezja@bystrzycaklodzka.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami tel.74/8117653, e-mail : geodezja@bystrzycaklodzka.pl

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Michalska
tel.74/8117653