STRONIE ŚLĄSKIE - Postanowienie

Stronie Śl. 17.02.2021 r.

GKP.6220.8.2020.LS

Postanowienie

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zmianami) Burmistrz Stronia Śląskiego postanowił:

podjąć zawieszone się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.

„Budowa zespołu budynków apartamentowo-hotelowych waz z infrastrukturą  techniczną w Siennej gm. Stronie Śląskie na działkach ewidencyjnych nr 1/17, 1/18, 1/19 obr. 011”.

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Postępowanie zawieszono do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z faktem, iż w dniu 16.02.2021 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zatem zachodzi wskazana wyżej przesłanka podjęcia zawieszonego postępowania.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Burmistrz Stronia Śląskiego