SZCZYTNA - Ogłoszenie

OGŁOSZENIE 3/2021
BURMISTRZA SZCZYTNEJ
 
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej przy ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczytna, został umieszczony wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Szczytna przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, użytkowanych jako: ogródki przydomowe, zabudowane na terenach ogródków, użytkowane rolniczo, zabudowane oraz nie użytkowane rolniczo i nie zabudowane.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej przy ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna, w terminie do dnia 9 marca 2021 r.