BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

Bystrzyca Kłodzka 15 września  2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka” wraz z „prognozą oddziaływania na środowisko”, sporządzoną w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu miejscowego.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz.  293 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka”, sporządzonego dla działki ewidencyjnej nr 26 AM.1, obręb 0004 Niedźwiedna, wraz z „prognozą oddziaływania na środowisko”, w terminie od 25 września do 19 października 2020 r. włącznie, w Wydziale Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy pl. Wolności 3-4, w lokalu nr 9 w godz. od 8ºº -  15ºº. Projekt planu miejscowego i „prognoza oddziaływania na środowisko” są również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/index,idmp,283,r,r

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się  w dniu 8 października 2020 r.  o godzinie  10ºº, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w Sali Obrad Rady Miejskiej (Sala nr 216).
 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 wyżej cytowanej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  4 listopada 2020 r. włącznie
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 52 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do „prognozy oddziaływania na środowisko” sporządzonej do projektu planu miejscowego oraz do prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu. Uwagi i wnioski w tej sprawie mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl  , z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2020 r. włącznie.
 
 
Burmistrz 
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna, która dotyczy prowadzonego postępowania w związku z realizacją czynności związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka” wraz z „prognozą oddziaływania na środowisko”; sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego projektu planu miejscowego.
 
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i  w związku z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka reprezentowana przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, pl. Wolności 1, tel. 74 8117 605, adres e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl.
2) W siedzibie Urzędu  funkcjonuje  powołany  przez  Administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w  sprawach  związanych z  przetwarzaniem  danych przy  użyciu poczty elektronicznej  na  adres: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, a także  korespondencyjnie  na adres  Urzędu:  pl. Wolności 1 ,  57-500 Bystrzyca  Kłodzka.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym  z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wyłącznie w celach wyraźnie w nich wskazanych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz.67) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – kategoria  archiwalna A – czas: wieczyście (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 
6) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi, któremu zostało zlecone przetwarzanie.
7) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo uzyskania informacji o źródle zebrania danych osobowych zagwarantowane w art. 15 RODO przysługuje osobie, której dane dotyczą, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
9) Przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy.
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.