OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 02-10-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej:
57-500 Stara Bystrzyca, ul. Bystrzycka 35, działka nr 221/4,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 12886 [NKW: SW1K/00012886/0].
 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Starej Bystrzycy ul. Bystrzycka 35(działka nr 221/4, AM-3, obręb 0028, Stara Bystrzyca) o powierzchni 0,41 ha. W skład działki wchodzą następujące użytki - grunty rolne zabudowane o pow. 0,07 ha (Br-PsIII) oraz pastwiska trwałe o pow. 0,34 ha (PsIII). Na części działki posadowiony jest budynek mieszkalno-gospodarczy o ogólnej powierzchni 262,46 m2, w tym część mieszkalna o pow. 95,05 m2 oraz część gospodarcza o pow. 117,22 m2. Obiekt jest zaniedbany. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka, przyjętym uchwałą nr XLI/412/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2013 roku, przedmiotowa nieruchomość posiada następujący symbol w studium SB MRU1 - teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. 
 
Suma oszacowania wynosi 260 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  173 466,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 26 020,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
 Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki