GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza  I  nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż  ruchomości - pojazd autobus FORD FT 2,4 TDE Kat. 4,3t
 
Opis przedmiotu postępowania:
- marka/model pojazdu: autobus FORD FT 2,4 TDE Kat. 4,3t
- rodzaj: 4 drzwiowy 17 osobowy
- nr rejestracyjny: DKL64NU
- nr identyfikacyjny VIN: WF0LXXGBFL2P04513
- rok produkcji: 2002
- kolor: biały
- pojemność/moc silnika: 2402 ccm / 85 kW (116KM) 
- dopuszczalna masa całkowita: 4250 kg
- przebieg szacowany: 440000 km
- data pierwszej rejestracji: 17.12.2003
 
Autobus użytkowany był wyłącznie do przewozu osób. Przedmiot sprzedaży można oglądać we wszystkie dni robocze na parkingu przy Szkole Podstawowej w Krosnowicach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, pod nr 74 6474136, 746474140.
 
Cena wywoławcza pojazdu – 5.000,-zł brutto w tym VAT 23 % 
 
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacać na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko, najpóźniej  do dnia 25 czerwca 2020 roku.
- kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy dołączyć do oferty, 
- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane  zwrócone zostanie
  niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie 3 dni od zamknięcia  
  przetargu,
- wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia,
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się  
  od zawarcia umowy. 
Oferty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg autobus FORD” .
Oferta powinna  być  sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać;
1 - imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy oferenta,
2 - oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3 - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży  lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
4- kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 1 lipca 2020 roku.
Przeniesienie własności nastąpi na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie pisemnej z wybranym oferentem. 
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  bez podania  przyczyny. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  647 41 40.