KUDOWA-ZDRÓJ - Ogłoszenie

07.02.2020 r.
OGŁOSZENIE
 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w powiązaniu z art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), oraz w związku z uchwałami:
- Nr LX/406/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 98/7 w obrębie Czermna;
- Nr LX/407/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 382/2 w obrębie Czermna;
- Nr LX/408/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 413/6 w obrębie Czermna;
- Nr LX/410/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 178/1 i 178/2 w obrębie Czermna;
- Nr VIII/50/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 178/3 i 178/4 w obrębie Czermna;
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów zmian planu miejscowego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
 
Projekty ww. zmian planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą udostępnione do publicznego wglądu w dniach od 14 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57–350 Kudowa-Zdrój, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57–350 Kudowa-Zdrój, pokój nr 3, o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57–350 Kudowa-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
 
Burmistrz Miasta
Kudowa-Zdrój