Uchronić subregion przed powodzią - konsultacje społeczne

ZIEMIA KŁODZKA. Spotkaniem w hotelu „Impresja” w Dusznikach-Zdroju, które 5 bm. rozpocznie się o godz. 17:00, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczyna cykl konsultacji z mieszkańcami. Dotyczą one dodatkowej ochrony przeciwpowodziowej ziemi kłodzkiej.

Kataklizm, taki jak w 1997 roku, nazwany „powodzią tysiąclecia” wcale nie musi występować raz na 1000 lat. Może pojawić się w przyszłym lub kolejnym roku. Ziemia kłodzka jest rejonem szczególnie narażonym na powodzie. Dlatego Wody Polskie proponują zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców poprzez odpowiednie inwestycje. Plany takich działań zostaną przedstawione mieszkańcom i przedstawicielom lokalnych samorządów podczas konsultacji społecznych. Cykl spotkań rusza 5 listopada w Dusznikach Zdroju.

W ramach pierwszego etapu ochrony przeciwpowodziowej planowane są prace remontowo-odtworzeniowe na wybranych odcinkach Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku oraz Białej Lądeckiej i Morawki. Proponowane inwestycje obejmą miejscowości:

Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku);

Stronie Śląskie, Lądek Zdrój (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i Morawki);

Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole-Zdrój, Międzylesie (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej).

Proponowane prace obejmą już istniejącą infrastrukturę. Celem jest likwidacja tzw. wąskich gardeł, które utrudniają przejście fali powodziowej w granicach zabudowań miejskich i wiejskich. Planowana jest m.in. budowa kanałów ulgi, mostów czy odtworzenie zniszczonych murów oporowych w celu ograniczenia powstawania ewentualnych zatorów, zwłaszcza na terenach mocno zurbanizowanych. Realizacja prac nie będzie wiązała się z wywłaszczeniami ani znaczącą ingerencją w środowisko naturalne.

Opracowaniem zakresu robót remontowych i odtworzeniowych zajmuje się Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, która wchodzi w skład Wód Polskich. W kolejnych etapach planowane jest stworzenie szerszej strategii inwestycyjnej dla ziemi kłodzkiej. W tym działania minimalizujące skutki suszy, m.in. poprzez zwiększenie retencji na obszarach leśnych i rolniczych. Z uwagi na nasilające się ekstremalne zjawiska atmosferyczne, konieczne są wielokierunkowe działania, których celem jest ochrona ludzkiego życia oraz mienia.

Przypomnijmy: susze i powodzie od setek lat pojawiają się cyklicznie. Według najnowszych badań fizyków atmosfery oraz meteorologów, okresy powodzi i suszy pokrywają się z cyklami aktywności słonecznej (która ma wpływ na proces tworzenia się chmur, a więc intensywność opadów). Z analiz ekspertów wynika, że powodzie pojawiają się średnio co 11 lat. Przykładowo w dorzeczu Odry, w ostatnim półwieczu, woda wystąpiła z rzek w: 1965, 1977, 1985, 1997 i 2010 roku. Kolejne intensywne opady są prognozowane na 2021/2022 rok [1]. ([1] Zob. Robert Banasiak, Czy niebawem grozi nam powódź?, Gospodarka Wodna, nr 2 (842), Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2019 r., s. 14-16).

Ochrona przed powodzią i suszą jest najważniejszym zadaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Naszym celem jest działanie przede wszystkim przed przyjściem „wielkiej wody”, przygotowanie szczególnie zagrożonych miejsc na gwałtowne wezbrania. Budowa wałów przeciwpowodziowych, małych i dużych zbiorników retencyjnych, modernizacja istniejących urządzeń wodnych, wszystkie plany i strategie realizowane są dla ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronach powodz.gov.pl oraz wroclaw.wody.gov.pl w zakładce Stop powodzi, która na bieżąco będzie aktualizowana i uzupełniana między innymi o harmonogram konsultacji społecznych w kolejnych miejscowościach ziemi kłodzkiej.

A oto kalendarz kolejnych spotkań konsultacyjnych: 15 bm. – Szczytna, 18 bm. – Polanica-Zdrój, 25 bm. Stronie Śląskie, 29 bm. – Lądek-Zdrój, 2 grudnia – Międzylesie, 4 grudnia – Długopołe-Zdrój, 9 grudnia – Bystrzyca Kłodzka, 12 grudnia – Kłodzko. Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły na stronie internetowej RZGW Wrocław poda z wyprzedzeniem miejsca spotkań.

(mb)