BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
                                                               Bystrzyca  Kłodzka, dnia 05.08.2019r.
Przetarg nr GGG.3.2019  
BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
działając na podstawie:
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) oraz  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.)
 
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Kamienna w granicach  działki nr 6/8 .

Dane dotyczące nieruchomości :
 
1. Oznaczenie nieruchomości
- działka nr 6/8 położona na terenie wsi Kamienna   
2. Powierzchnia nieruchomości: 1,3234  ha 
3. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 350,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł)
4.  Wysokość wadium                    70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt zł)
5. Minimalne postąpienie -            35,00 zł 
6. Zbycie nieruchomości          przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka 
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj. :
-  zaświadczenie o stałym meldunku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka lub kserokopię dowodu osobistego – 
   strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka    
-  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu wraz  z podaniem numeru konta na 
    które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia  konieczności jego zwrotu (wzór oświadczenia 
    w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami ,   pok.18)    
-  kserokopię dowód wpłaty wadium
 
Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 13 września 2019r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok.1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr  3.2019 ”
 
Komisja przetargowa w dniu 16 września 2019r. o godz.14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 
7. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg rozpocznie się w dniu 18 września  2019 r. o godzinie  900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.
8. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, pokój 18, tel.74/8117 655 
9. Ogłoszenie o przetargu opublikowano na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej http://www.bystrzycaklodzka.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.