BYSTRZYCA KŁODZKA - Informacja

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej UMiG podano do publicznej wiadomości wykaz nr 9/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka lub do osób posiadających grunty na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, nieruchomości położonej w obrębie Szczawina, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 63/1 o całkowitej pow. 0,1127 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00053654/4.
Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni, tj. do dnia 19.03.2019r.