Ogłoszenie - BARDO

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-08-04 11:53:41
 Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 02.08.2017 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie 
 
 1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
b. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, administracja, prawo);
c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a. podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami;
b. podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
c. podstawowa znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
d. umiejętność obsługi komputera;
e. zdolność analitycznego myślenia;
f. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
g. prawo jazdy kat. B.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;
b. nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych w gminie;
c. przygotowywanie materiałów do postępowań o udzielanie zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań;
d. przygotowywanie i realizowanie zadań inwestycyjnych;
e. przygotowywanie oraz aktualizowanie oferty inwestycyjnej Gminy;
f. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;
g. ustalanie opłat planistycznych wynikających z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
h. prowadzenie spraw roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
i. prowadzenie spraw związanych z podziałami, scaleniem i podziałem oraz rozgraniczaniem nieruchomości.
 
4. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny;
b. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
c. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
d. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
e. kopia dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa zgodnego z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
f. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystaniu z pełni praw publicznych;
g. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h. oświadczenie o stanie zdrowia;
i. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 )”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub listownie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie”, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r., do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bardo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2.
 

Tagi

  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-stolowe0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wywieszka0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-tauron4
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wlokniarz1
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt0-nesca2
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt-zniwa0
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-dozynki0.op
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-przejazd1
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-parlament
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-rocznicowe0
Piątek, 2019-08-16
polecamy

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz