Ogłoszenie - Nadleśnictwo Międzylesie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2016-06-29 17:39:22
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miedzylesie/komunikaty_i_ogloszenia 


Nadleśnictwo Międzylesie

 

Zn. Spr.: S.804.1.2016.SA3

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
na zbycie ruchomego środka trwałego.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dn. 10 maja 2011 r. z póź. zm. w sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych (ZI-0111- 13/11) oraz Zarządzeniem nr 2/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie z dnia 2 luty 2016 roku w sprawie zagospodarowania zbędnych ruchomych środków trwałych w Nadleśnictwie Międzylesie (N.0210.3.2016).

 

I. SPRZEDAJĄCY:

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” - Nadleśnictwo Międzylesie 
ul. Tysiąclecia P.P 7; 57-530 Międzylesie
REGON: 931024008; NIP: 881-000- 32-18
http://www.miedzylesie.wroclaw. lasy.gov.pl/
e-mail: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl

Numer telefonu:
0-74/ 812-63- 22 , faks: 0-74/ 812-63- 85

 

II. MIEJSCE I TERMIN OGLĄDANIA SAMOCHODU

Oglądanie samochodu KIA Carnival 2.9 – Składnica Domaszków, ul. Kolejowa nr 60A,
Domaszków, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze, a w dniu przetargu do godz. 9.00.

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU :

1. Samochód KIA Carnival 2.9 CRDi MR/02, nr inw. 741/608, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 3200,00 zł.
Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej maszyny.

 

IV. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

WADIUM może być wniesione w pieniądzu.

1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego

Bank Zachodni WBK S.A. o/ Bystrzyca Kłodzka
23 1090 2297 0000 0005 8800 0030

z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Wymagane jest posiadanie dowodu przelewu
w chwili przystąpienia do przetargu.

 

Nadleśnictwo Międzylesie, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 57-530 Międzylesie
tel.: +48 74 812 63 42, fax: +48 74 812 63 85, e-mail:miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl
www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu na zbycie ruchomych środków trwałych środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Międzylesie.

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie pieniężnej w Kasie Nadleśnictwa, najpóźniej w dniu przetargu do godziny 9.00.

 

V. PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY:

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie sekretariacie Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” - Nadleśnictwo Międzylesie , ul. Tysiąclecia P.P 7; 57-530 Międzylesie do dnia 13.07. 2016 roku do godziny 9.00.
W przypadku składania ofert 
drogą pocztową, przesyłki kurierskie, etc. decyduje data wpływu do sekretariatu.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę,

3. Obowiązek dołączenia kserokopii wpłaty wadium

4. Wadium przepada na rzecz "Sprzedawcy", jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.

6. Środek trwały ruchomy sprzedany w drodze przetargu przekazuje się nabywcy na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz zapłaconej faktury.

 

VI. Termin przetargu : 13 lipiec 2016 r. godz. 9.30 – Klub Leśnika

 

Podpisał:
 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie
Marian Rymarski

  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-konsekracja0
Wtorek, 2019-06-25
List_mini_pt-karwiany1
Wtorek, 2019-06-25
List_mini_pt-kradziez
Wtorek, 2019-06-25
List_mini_pt-tae0
Wtorek, 2019-06-25
List_mini_pt-goworow1
Wtorek, 2019-06-25
List_mini_pt-klaryski0
Poniedziałek, 2019-06-24
List_mini_pt-zabytkowo0
Poniedziałek, 2019-06-24
List_mini_pt-ewangelik2
Poniedziałek, 2019-06-24
List_mini_pt-pijany
Poniedziałek, 2019-06-24
List_mini_pt-kumko1
Poniedziałek, 2019-06-24
polecamy


 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz