Ogłoszenie - KUDOWA ZDR.

 

 

Kudowa-Zdrój, dnia 11.01.2016r.


 

I N F O R M A C J A
 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej  na  cele:  wykaz  nr  1/2016 – ogrody przydomowe, wykaz nr 2/2016 – najem garażu, wykaz nr 3/2016 – cele usługowo – handlowe.


 

W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 11.01.2016r. do 1.02.2016r.