Ogłoszenie - KUDOWA ZDR.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), w powiązaniu z art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 14 stycznia 2016 r. do 8 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w  Kudowie - Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57 – 350 Kudowa – Zdrój, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w  Kudowie - Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57 – 350 Kudowa – Zdrój, pok. nr 3 o godzinie 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 i ust. 3 wyżej wymienionej  ustawy uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kudowy - Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57 – 350 Kudowa – Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23 lutego 2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres kudowa@kudowa.pl lub

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju