SZCZYTNA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-04-06 17:51:59
BURMISTRZ SZCZYTNEJ
57-330 Szczytna ul. Wolności 42, tel. (074)  86 83 305
ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży
 
1/ sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 538 o powierzchni 1,1800 ha, położonej we wsi Chocieszów gmina Szczytna z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, usługi turystyki.    Księga wieczysta SW1K/00086825/4.
Cena wywoławcza wynosi  250.000,- zł., Wadium do przetargu wynosi 25.000,- zł.
 
2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 34/14 o powierzchni 0,1050 ha, oraz udział 1/5 w działce nr 34/10 o powierzchni 0,0778 ha, położonej we wsi Złotno gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00078543/4, SW1K/00104779/9.
Cena wywoławcza wynosi  45.200,- zł., Wadium do przetargu wynosi  4.600,- zł.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 MAJA   2021 ROKU W SALI POSIEDZEŃ 
URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ UL. WOLNOŚCI 42 O GODZ.10,00.
 
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zadłużeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na daną nieruchomość na konto nr 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030 do dnia 5 maja  2021 roku. W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium, przetarg, działka nr…..”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu).
W dniu przetargu przy obecności komisji przetargowej, o wysokość postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Oferenta obowiązuje osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.                 
W przypadku jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, obowiązuje przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do  działania w ich imieniu. 
Cena kupna nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Burmistrz Szczytnej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Możliwość wpięcia do sieci uzbrojenia należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych sieci.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
Organizator przetargu nie zwraca jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu. 
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy działki i koszty przeniesienia prawa własności / opłata notarialna i sądowa/.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej pok. nr 12, oraz na stronie internetowej www.szczytna.pl. 
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-itaka0
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-latarnie5
Środa, 2021-04-14
List_mini_img-20210131-111909
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-zasady
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-przewozy1
Środa, 2021-04-14
List_mini_2u2a1360
Środa, 2021-04-14
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz